Vyriešené

pracovné právo

Dátum: 17.07.2017

Kategória: Pracovné právo

možem ukončiť pr.pomer ihned
Odpoveď:
Dobrý deň.

Ukončiť pracovný pomer ihneď môžete len vtedy (za predpokladu, že nie sú splnené zákonné podmienky na okamžité skončenie pracovného pomeru uvedené v § 69 Zákonníka práce), keď ste v skúšobnej dobe alebo ak sa so zamestnávateľom dohodnete na tomto spôsobe ukončenia pracovného pomeru. Ak však máte uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu určitú alebo neurčitú a nie ste v skúšobnej dobe a nedohodnete sa so zamestnávateľom, tak Vám pracovný pomer končí až uplynutím výpovednej doby.
Zamestnanec v zmysle § 69 Zákonníka práce môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak
a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravieS pozdravom

JUDr. Ing. Marcela Martinkovičová, advokátka

Okružná 36
5801 Poprad
dátum odpovede: 17.07.2017
ohodnoť odpoveď 0 0