Vyriešené

Dovolenka

Dátum: 04.02.2013

Kategória: Pracovné právo

Mám 44 rokov pracujem od roku 1991.V minulom roku som do 31.10. pracoval u jedného zamestnávateľa kde som si dočerpal dovolenku prislúchajúcu k10 mesiacom odpracovaným pre tohto zamestnávateľa. Od 1.11. som nastúpil k novému zamestnávateľovi. Koľko dní dovolenky mi prislúcha za november a december ?
Odpoveď:
Dobrý deň,

Podľa ustanovenia § 101 Zákonníka práce zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú.

Podľa ustanovenia § 102 Zákonníka práce pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok.

Podľa ustanovenia § 103 ods. 2 Zákonníka práce dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, je najmenej päť týždňov.

Podľa ustanovenia § 105 Zákonníka práce zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.

Zo skutkového stavu, ktorý popisujete a z uvedených ustanovení vyplýva, že ste pre nového zamestnávateľa zrejme neodpracovali nepretržite viac ako 60 dní v kalendárnom roku, keďže počet pracovných dní v daných mesiacoch roku 2012 bol 21 dní v novembri 2012 a 18 dní v decembri 2012. Pre vylúčenie pochybností uvádzam, že pracujem s predpokladom kalendárneho roka 2012, s predpokladom, že ste pracovali počas bežných pracovných dní a nie počas dní pracovného pokoja, tiež s predpokladom, že máte pracovný čas rozvrhnutý rovnomerne a s predpokladom že nepracujete ako riaditeľ školy, riaditeľ školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, riaditeľ špeciálneho výchovného zariadenia alebo ako zástupca niektorého z nich, učiteľ, pedagogický asistent, majster odbornej výchovy alebo vychovávateľ a zároveň, že neexistuje dôvod pre krátenie dovolenky. Ak tieto predpoklady nie sú správne, výpočet bude iný a v takomto prípade je potrebné otázku upresniť alebo sa obrátiť s presnou špecifikáciou skutkového stavu na njiektorého z advokátov zapísaných v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory.

Z vyššie uvedeného dôvodu berúc do úvahy existenciu uvedených nejasností Vám teda bude v súlade s ustanovením § 105 Zákonníka práce zrejme patriť právo na 1/12 z výmery dovolenky za 21 odpracovaných dní. Ak by ste však buď novembri alebo v decembri 2012 spolu odpracovali o tri dni viac ako je súčet pracovných dní v novembri a decembri 2012, mali by ste právo na 2/12 dovolenky za odpracované dni.

Po prepočte teda v prípade 1/12 pôjde o dva dni a v prípade 2/12 o štyri dni dovolenky.

Vladislav Vyrva, advokát

Q.B.F. VYRVA, s.r.o.
advokátska kancelária
vladislav.vyrva@gmail.com
dátum odpovede: 04.02.2013
ohodnoť odpoveď 0 1