Vyriešené

Obohatenie

Dátum: 13.07.2017

Kategória: Občianske právo

Dobry den. Ako je to v pripade obohatenia nebankovkou s premlcacou dobou? Platia 2 alebo 3 roky? Dakujem
Odpoveď:
Dobrý deň.

Pri nebankových spoločnostiach ide o bezdôvodné obohatenie.
V zmysle § 107 ods. 1 a 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo.
Plynutie subjektívnej lehoty (2 ročnej) je celkom logicky naviazané na vznik vedomosti oprávnenej strany (v tomto prípade spotrebiteľa) o tom, že sa na jeho úkor niekto bezdôvodne obohatil.
Obdobný právny záver o začiatku plynutia subjektívnej premlčacej lehoty vyslovili aj súdy Slovenskej republiky, napríklad (i) Krajský súd Košice, č.k. 2Co/177/2015 „rovnako správne súd prvého stupňa uzavrel, že za moment, kedy sa žalobca dozvedel, že došlo k získaniu bezdôvodného obohatenia a kto ho získal, t.j. za deň, kedy došlo k začiatku plynutia subjektívnej lehoty, považoval deň, kedy sa žalobca oboznámil s prehlásením Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS (z ktorého sa dozvedel o skutočnosti, že na strane žalovaného došlo k bezdôvodnému obohateniu)“ alebo (ii) Krajský súd Banská Bystrica, č.k. 13Co/462/2015 „Pre začiatok behu subjektívnej premlčacej doby sa vyžaduje skutočná, nie iba predpokladaná vedomosť oprávneného o tom, že na jeho úkor bolo získané bezdôvodné obohatenie a kto ho získal. Pritom nie je rozhodujúce, že oprávnený sa mohol o získaní tohto obohatenia na jeho úkor dozvedieť pri vynaložení potrebnej starostlivosti prípadne aj skôr.“
Začiatok plynutia objektívnej premlčacej lehoty je naopak viazaný na objektívne skutočnosti, bez ohľadu na subjektívnu stránku účastníkov právneho vzťahu (t.j. napr. vedomosť poškodenej osoby o tom, že sa na jej úkor niekto bezdôvodne obohacuje). Objektívna premlčacia doba je v zmysle právnej úpravy rozdelená na (i) trojročnú lehotu a (ii) desaťročnú lehotu, ktorá sa uplatní v prípade úmyselne získaného bezdôvodného obohatenia. Bezdôvodné obohatenie získané nebankovými spoločnosťami je úmyselným, a teda sa v tomto prípade uplatní desaťročná objektívna premlčacia doba.


S pozdravom

JUDr. Ing. Marcela Martinkovičová, advokátka

Okružná 36
5801 Poprad
dátum odpovede: 13.07.2017
ohodnoť odpoveď 0 0